همکاری با ویستازر آراد

شرکت ویستازر آراد،در نظر دارد به منظور توسعه کادر تخصصی خود نسبت به جذب افراد واجد شرایط ذیل، در تهران اقدام نماید.


- کارشناس فروش - بازاریاب

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

اینجانب با آگاهی كامل، صحت مطالب فوق را گواهی داده، بدینوسیله اعلام می‌دارم چنانچه نكاتی را در این پرسشنامه برخلاف حقیقت ذكر كرده یا مواردی را كتمان كرده باشم، این درخواست باطل بوده و در صورت استخدام، شركت مجاز خواهد بود بلافاصله به خدمت اینجانب خاتمه دهد. در این صورت حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می‌نمایم. بدیهی است در صورت تایید استخدام، اینجانب موظف و مكلف به رعایت كلیه مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شركت و قوانین كار و امور تامین اجتماعی می‌باشم. ضمنا مطلع می‌باشم پر کردن این فرم و طی کردن فرایند استخدام هیچگونه تعهدی برای استخدام در شرکت نوباوه و یا سایر شرکت‌های زیر مجموعه ایجاد نمی کند.

ورودی نامعتبر